ΕΣΠΑ e-Λιανικό

Στόχος

Ενδεικτικά σας ενημερώνουμε πως η δράση έχει στόχο την επιχορήγηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 12/2/2021

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το λιανεμπόριο στην έδρα ή στο υποκατάστημα, (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 20% κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ
να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis)

Επιλέξιμες δαπάνες

Για δημιουργία νέου eshop
Ο προϋπολογισμός κάθε έργου δεν δύναται να είναι μεγαλύτερος του ποσού των 5.000€

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

Α) Εξοπλισμός πληροφορικής – έως 30% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
1. Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)

Β) Λογισμικό – έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

Για αναβάθμιση υφιστάμενου eshop

Είναι επιλέξιμες μόνο οι δαπάνες της κατηγορίας λογισμικού.
Ως έναρξη επιδεξιότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Περίοδος υποβολών

Από 22/02/2021 και ώρα 13:00 - 24/03/2021 και ώρα 15:00.